Kontakt

KLAUZULA ZGODYKLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HRBC Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 100, 31-546 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców – Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000584095; Dane kontaktowe Administratora:krakow@hrbcgroup.eu

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez e-mail: iodo@hrbcgroup.eu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;

marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną, na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

– do czasu aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania, zgoda zostanie cofnięta lub Administrator ustali, że zgody się zdezaktualizowały.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty przetwarzające, które świadczą w imieniu i na rzecz administratora danych usługi związane przetwarzaniem danych w celach wskazanych w zgodzie, którą Pani/Pani wyrazi;

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
W celu wykonania swoich praw proszę skierować swoje żądanie pod adres e-mail: iodo@hrbcgroup.eu. Proszę pamiętać, że przed realizacją swoich uprawnień administrator danych będzie musiał upewnić się, że jest Pani/Pan osobą za którą się podaje, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych lub innego uprawnionego organu nadzoru, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub przepisy RODO;

Podanie przez Pana/Panią danych nie jest wymogiem ustawowym, ani umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych lub otrzymywania informacji handlowych i marketingowych o produktach lub usługach Administratora oraz jego partnerów i podmiotów współpracujących.

EnglishFrenchPolandRomaniaHungary

You have Successfully Subscribed!